2018 වර්ෂය සදහා සංවර්ධන යෝජනා

16 -කිරිමැටියාව

 • අංක 16 වසම සඳහා සේවා පියසක් ඉදි කිරීම
 • කිරිමැටියාව විදුහලේ ක්‍රීඩා පිටිය සකස් කිරීම

17-තිඹිරිවැව

 • කෝවිල්බැන්දවැව කේ.චන්ද්‍රෙස්කර මහතාගේ නිවසේ සිට ආරම්භව ඔලිතල කන්ද දක්වා යන මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
 •  හැන්දෑගම වෙහෙරට යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම

18-කැබිතිගොල්ලෑව

 • කැබිතිගොල්ලෑව උල්පත හරහා වට රවුම් පාර වව්නියා පාර දක්වා ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම
 • මධ්‍යම පාන්තික නිවාස ව්‍යාපෘතියේ අතුරු මාර්ග බෝක්කු යොදා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම

19- ගෝනුහද්දනාව

 • අංක 19 වසම සදහා සේවා පියසක් ඉදි කිරීම
 • ගෝනුහද්දෙන්නාව විදුහලේ ක්‍රීඩා පිටිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
 •  

20- වත්තේවැව

 • වත්ත‍ේවැව ශ්‍රී බෝධිරාජාරාම විහාරයේ මකර තොරණ ඉදි කිරීම
 • වත්තේවැව ප්‍රධාන පාරේ සිට පුරාන වෙළ දක්වා මාර්ගය බොරළු දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම

21-කිරිකෙටුවැව

 • අංක 21 වසම සඳහා සේවා පියසක් ඉදි කිරීම
 • වත්තේවැව ප්‍රධාන පාරේ සිට පුරාන වෙළ දක්වා මාර්ගය බොරළු දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම

22-සිංහල ඇටවීරවැව

සිංහලඇටවීරවැව ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට අලපත්තෑව දක්වා මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම

ඇලපත්වැව ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට ඉස්වැටිය ලම්මානය දක්ා අතුරු මාර්ගය බොරළු දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම

23-ඉහලඋස්ගොල්ලෑව

 • පහලඋස්ගොල්ලෑවපී.ඒ.විජේසිංහ මහතාගේ නිවස අසල සිට ධනපාල මහතාගේ නිවස දක්වා අතුරු මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
 • ඉහලවැව පියරත්න මහතාගේ වෙලද සැල අසල සිට ඉහලවැව වැව් බැම්ම දක්වා අතුරු මාර්ගය බෝක්කු දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිර

24- අයියතිගේවැව

 • අයියතිගේවැව සේවා පියසක් ඉදි කිරීම
 • අයියතිගේවැව දේවාලය ඉදිරිපිට මාර්ගය බොරළු දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම

 

25 -ගෝනුමැරියාව

 • මැදවැව ප්‍රධාන මාර්ගය කෝවිල්බැන්දවැව දක්වා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
 • ගෝනමැරියාව පෝටෑව වැව හරහා මැදවැව කදවුර දක්වා මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම

26- කුංචුට්ටුව

 • 85 වත්ත මධ්‍යම පාර 85/1 සිට 85/30 දක්වා ගල් ඇල්ලීම.
 • 93 වත්ත මධ්‍යම පාර 93 සිට 93/24 දක්වා ගල් ඇල්ලීම.

27-හල්මිල්ලවැටිය

 • සන්තියාගු මාවතේ 75 වත්තේ ප්‍රතිලාභි පවුල්වල වැසිකිලි නළමාර්ග ප්‍රධාන වැසිකිලි නළ මාර්ගයට සම්බන්ධ කිරීම.
 • ශා. ජූඩ් මාවතේ මීටර් 150 පමණ දිග පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම හා කාණුව අළුත්වැඩියා කිරීම.

28-කණුගහවැව

 • කණුගහවැව පාසලේ ගුරු නිවාස ගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කිරීම.
 • නිකවැව ප්‍රජා ශාලාව නවීකරණය කර ඉදි කිරීම

29-ඊතල්විද්දවැව

 • මීගහවැව කෘෂි මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
 • ඊතල්විද්දවැව පෙර පාසල සදහා ජලය හා විදුලිය ලබා දීම

30.ගලවැව

 • මහනැටියාව උඩ අක්කරයට පිවිසෙන කෘෂි මාර්ගය නිහාල් මහාගේ කුඹුර අසල සිට බෝක්කු සහිතව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
 • මහනැටියාව විහාරස්ථානයේ ධර්මශාලාව ඉදි කිරීම

31- බංඩාර උල්පත

 • බංඩාර උල්පත සේවා පියසේ වැසිකිලිය ඉදි කිරිම , විදුලිය ලබා දීම හා වැටේ ඉදිරි කොටස කම්බි ගසා නිම කිරීම.
 • බංඩාර උල්පත අසල කෘෂි මාර්ගය බෝක්කු දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම

32- කුරුළුගම

 • සේවා පියසක් ඉදි කිරීම
 • මුස්ලිම් ඇටවීරවැව පරණ වත්ත සදහා පෙර පාසල් ගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කිරීම

33- තිත්තගෝනෑව

 • රඹකැපුවැව ගම්මායිමේ සිට නඹඩවැව ප්‍රධාන මාර්ගය දක්වා මාර්ගය නවීකරණය කිරිම
 • නඹඩවැව බන්සල අසල සිට වැවට යන මාර්ගය නවීකරණය කිරීම

34 තම්මන්නෑව

 • තම්මන්නෑව ගමේ කුඹුරු වලට යනකෘෂි මාර්ගය වෙහෙර වැව සිට මහඕලුගස්කඩ දක්වා මාර්ගය නවීතරණය කිරීම
 • තම්මන්නාව මාර්ගයේ සිට සියඹලාගස්වැව මහවැව දක්වා මාර්ගය නවීකරණය කිරිම

35 හේරත්හල්මිල්ලෑව

 • ඔලුගස්කඩ කුඩාවැව සොරොව්ව හා වේල්ල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
 • පදවි පාරේ සිට ඔළුගස්කඩ දක්වා මාර්ගය බෝක්කු දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම

36- කහටගොල්ලෑව

 • වසම සදහා සේවා පියසක් ඉදි කිරීම
 • කුඩා බෝගස් වැව මාර්ගය බෝක්කු සහිතව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම

37-බෙල්ලන්කඩවල

 • පදවිය ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට මහ බෙල්ලන්කඩවලට යන මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
 • කුඩා බෙල්ලන්කඩවල වැවේ වාන හා ඇල වේලි ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම

38 පුංචිමුදාගම

 • තලපකට්ටියාගම සිට කදුරුවෙල අක්කර වෙල දක්වා කුඹුරු යායට යන මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
 • අංක 38 වසමසදහා සේවා පියසක් ඉදි කිරීම

39-වාහල්කඩ

 • ඩී 4 ප්‍රජා ශාලාවට අත්හුටුවා ඇති විදුලි සම්බන්ධතාවය නැවත ලබා ගැනීම හා ප්‍රජා ශාලාව අලුත් වැඩියා කිරීම
 • ඩී 4 ආනන්ද මහතාගේ වෙළදසැල අසල ඇති අතුරු මාර්ගය  ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම

40 වාහල්කඩ

 • ඩී 05,බී.අශෝක මහතාගේ නිවස අසලින් සෂික නිවන්ත බංඩාර මහතාගේ නිවස දක්වා යන අතුරු මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
 • ඩී  05  බහුකාර්යය ගොඩනැගිල්ලට විදුලිය ලබා ගැනීම හා වැසිකිලි ඉදි කර ජලය ලබා දීම

41 වාහල්කඩ

 • ඩී 06 වාහල්කඩ උඩ පාර නිෂාන්ත මහතාගේ නිවස අසල සිට බෝක්කු සහිතව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
 • ඩී 07,08 අතුරු මාර්ගය චන්ද්‍රිකා සිරිවර්ධන මහත්මියගේ නිවස අසල සිට පාසල දක්වා බෝක්කු සහිතව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම

 


News & Events

Scroll To Top