සමෘද්ධි වැඩසටහන්

ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාශය තුල අඩු ආදායම්ලාභීන්ගේ ආර්ථික මට්ටම

දියුණු කිරීමට ඇති සමාජමය ගැටළු හඳුනාගෙන ජනතාවගේ ආධ්‍යාත්මික හා සදාචාර වර්ධනය ඇති කිරීම.

ප්‍රධාන කාර්යයන්

  1. සමෘද්ධි සහනාධාර වැඩසටහන් පැවැත්වීම
  2. සමාජ ආරක්ෂණ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම
  3. සමෘද්ධි බැංකු සංගම් වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම
  4. ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම
  5. සමාජ සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම

සමෘද්ධි අංශය

කැබිතිගොල්ලෑව ප්‍රාෙද්ශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ සමෘද්ධි බැංතු ගණන 1 කි.මෙම කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභ ලබන පවුල් ගණන 2184 කි.ඉන් ප්‍රතිලාභීන් 182 කු සවිබල ගැන්වීමට නියමිතය.

ඒ අනුව මෙම ප්‍රාදේශිය කොට්ඨාසයට වෙන් කර ඇති ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය 708777.16 කි.මෙම ප්‍රතිපාදන යටතේ කෘෂි වැඩසටහන් 09  ක් සදහා රු.223717.00 ක්ද කිරිගව පාලන ව්‍යාපෘති 03 ක් සදහා රු.2444732.80 ක්ද වෙන් කර ඇත.

මීට අමතරව ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන වැඩසටහන් යටතේ වයාපෘති 05 ක් හා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් 02 ක් සදහා රු.247500 ක ප්‍රතිපාදන වෙන් කර ඇත.මෙම දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන ප්‍රතිලාභීන්ගේ අව්‍යතාවය මත අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර සංවර්ධන ඒකකයේ නිලධාරීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් සිදු කර ඇත.

News & Events

Scroll To Top