නම/ස්ථානය ලිපිනය දුරකථන අංකය
කැබිතිගොල්ලෑව තැපැල් කාර්යාලය වව්නියා පාර ,කැබිතිගොල්ලෑව

0252298650

/0252298652

කිරිමැටියාව උප තැපැල් කාර්යාලය කිරිමැටියාව,කැබිතිගොල්ලෑව  

ගෝනුහද්දනාව උප තැපැල් කාර්යාලය

ගෝනුහද්දනාව,කැබිතිගොල්ලෑව  
හල්මිල්ලවැටිය උප තැපැල් කාර්යාලය හල්මිල්ලවැටිය ,කැබිතිගොල්ලෑව  
බංඩාර උල්පත උප තැපැල් කාර්යාලය ඩංඩාර උල්පත ,කැබිතිගොල්ලෑව  
තිත්තගෝනෑව උප තැපැල් කාර්යාලය තිත්තගෝනෑව ,කැබිතිගොල්ලෑව  
හේරත්හල්මිල්ලෑව උප තැපැල් කාර්යාලය හේරත්හල්මිල්ලෑව,කැබිතිගොල්ලෑව  

කහටගොල්ලෑව උප තැපැල් කාර්යාලය

කහටගොල්ලෑව,,කැබිතිගොල්ලෑව  
ඩී 04 වාහල්කඩ උප තැපැල් කාර්යාලය ඩී 04,කැබිතිගොල්ලෑව  
     
     

News & Events

Scroll To Top