ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

සපිරි ගමක් ජනතා සහභාගීත්ව ග්‍රාමීය සංවර්ධන වැඩසටහන -2020

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය

කැබිතිගොල්ලෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය

 

01.උඩංගාව ගම මැද සිට (උඩංගාව වට රවුම් පාරේ සිට ) සෙනෙවිරත්න මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම

02.කිරිමැටියාව ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට දමුණුගොල්ලෑව වැව දක්වා කිරිමැටියාව වැව් බැම්ම මතින් යන මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම

03.උඩංගාව වට රවුම් මාර්ගයේ සිට උල්පත්වැව දක්වා දිවෙන කෘෂි මාර්ගය බෝක්කුවක් සහිතව බොරළු දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම

04.හදගල ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට කෝවිල්බැන්දවැව ගම දක්වා මාර්ගය බෝක්කුවක් සහිතව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

05.උඩංගාව ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට (සීතාවතීගේ නිවස) කොහොඹගස්වැව වාන දක්වා මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

06.හැන්දෑගම ප්‍රජා ශාලාවට සම්බන්ධ කර පොහොර ගබඩාවක් ඉදි කිරීම.

07.පදවි පාර ඩිපෝව අසළින් ඇති මාර්ගය ජී.ජී.සරත් මහතාගේ නිවස දක්වා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

08.කැබිතිගොල්ලෑව නව පදවි පාරේ පළමු පටුමග ජී.ඩබ්.ජී.පද්මා කුමාරිලේ නිවස දක්වා කොන්ක්‍රීට් කිරීම.

09.සිංහල ඇටවීරවැව ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට ගරිද උල්පත දක්වා අතුරු මාර්ගය බෝක්කු 02 ක් සහිතව බොරළු දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

10.පදවි ශ්‍රී පුර මාර්ගයේ සිට මහගල්කන්දවැව මාර්ගය බෝක්කුවක් සහිතව සී.ආර් වීරසිංහ මහතාගේ නිවස දක්වා ඉදි කිරීම.

11.පදවි ශ්‍රී පුර මාර්ගයේ සිට ඉහල වැව යූ.රණසිංහ මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

12.මහගල්කන්දවැව බෝධිය අසළ සිට ගල්කන්ද වැව අක්කර යාය දක්වා මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

13.ඇනිකට් අමුණේ සිට 28 කුඹුරු යායේ යූ.පේමසිරි මහතාගේ ඉඩම දක්වා මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

14.ගෝනුමැරියාව මහ වැවේ වැව් බැම්ම ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

15.ලෝලුගස්වැව මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස ලොලුගස්වැව වැව් බැම්ම දක්වා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

16.මැදවැව කදවුර පාරේ සිට පෝටෑව මාර්ගය පෝටැව වැව දක්වා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

17.මහහල්මිල්ලෑව මහවැව යටතේ පවතින කුඹුරු සදහා යාමට(කොන්ක්‍රීට් පැති බැම්මක් හා බෝක්කුවක් සහිතව)කෘෂි මාර්ගයක් ඉදි කිරීම.

18.කැලෑ පුලියන්කුලම මහ වේල්ලේ සිට කුඹුරු දක්වා ජලය ගලා යන වේල්ලේ පැතිබැම්මක් ඉදි කිරීම.

19.යකාවැව ගම්මානය සදහා  කෘෂි නිෂ්පාදනයන්ට අවශ්‍ය ගබඩාවක් ඉදි කිරීම.

20.. හල්මිල්ලවැටිය ගම්මානයේ අතුරු මාර්ගය සදහා බෝක්කු ඉදි කිරීම.

21.සෝමරත්න මහතාගේ නිවස අසළ සිට පහල තම්මන්නෑව කුඹුරු දක්වා කෘෂි මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

22.ගල්කඩවල මහ වැව් බැම්මේ සිට දොළහේ වෙළ දක්වා කෘෂි මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

23.ගෝනුහද්දෙනාව කුඩා වැව් බැම්ම ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

23.ඉකිරිගොල්ලෑව වැව් බැම්ම ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

24.නිකවැව පුරාණ ගමට යන පාරේ සිට නිකවැව මහ වෙළට යන කෘෂි මාර්ගය ඉදි කිරීම.

25.මහපුලියන්කුලම පුධාන මාර්ගයේ සිට පට්ටි අක්කර යාය දක්වා දිවෙන කෘෂි මාර්ගය බෝක්කුවක් සහිතව ඉදි කිරීම.

26.කහටගස්දිගිලිය රත්මල්ගහවැව ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට ටිකිරි හැන්දෑව ගම්මාන පාර බෝක්කුවක් සහිතව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

27.අප්පුවැව ප්‍රජා ශාලාවට යාබදව කෘෂි ගබඩා කාමරයක් ඉදි කිරීම.

28.කිරිකෙටුවැව ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට පුරාණ වෙළ දක්වා කෘෂි මාර්ගය බෝක්කු 2 ක් සහිතව මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

29.ඇල්ලවැව මහ වැවේ වැව් බැම්ම හා ආලංකු,ම වැවේ වැව් බැමි සදහා බොරළු දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

30.ලුණුවටුලෑව මහ වැවේ මහ සොරොව්වේ ගොඩ වේල්ල ඉදි කිරීම.

31.උක්කිරියා කන්ද වැව් බැම්ම අසල සිට කුඩා නඹඩවැව දක්වා කෘෂි මාර්ගය බෝක්කුවක් සහිතව බොරළු දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

32.ඇලපත්වැව ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට කටු අක්කර දක්වා කෘෂි මාර්ගය බෝක්කුවක් සහිතව බොරළු දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

33.මුස්ලිම් ඇටවීර වැව මොහිදින් ජුම්මා මස්දීන් පල්ලිය ඉදිරිපිට ඇති අතුරු මාර්ගය රසාක් මහතාගේ නිවස අසලින් ප්‍රධාන මාර්ගයට යාවෙන වට රවුම් පාර නවීකරණය කිරීම.

34.මුස්ලිම් ඇවවීරවැව අලුත් වත්ත පත්තෑව පාරේ සිට නෆීල් මහතාගේ නිවස දක්වා අතුරු මාර්ගය නවීකරණය කිරීම.

මුස්ලිම් ඇටවීරවැව අලුත් වත්ත නඹඩවැව ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට කාසීම් හලීම් උසාක්ගේ නිවස දක්වා අතුරු මාර්ගය නවීකරණය කිරීම.

35.නඹඩවැව ප්‍රධාන මාර්ගයේ එස්.පේමරත්නගේ ඉඩමේ කෙළවර සිට කටු අක්කර දක්වා යන කෘෂි මාර්ගය බෝක්කු සහිතව නවීකරණය කිරීම.

36.නඹඩවැව ගම්මානයේ ඒ.පියරත්නගේ මඩ ඉඩමේ සිට ඒ.සෝමපාල මහතාගේ ඉඩම දක්වා කෘෂි මාර්ගය බෝක්කු සහිතව නවීකරණය කිරීම.

37.තම්මන්නාව ගම්මානයේ අනෝමා රංජනීගේ කුඹුරු ඉඩමේ සිට 8 අක්කරය දක්වා කෘෂි මාර්ගය නවීකරණය කිරීම.

38.සියඹලාගස්වැව ගම්මානයේ ඩබ්.අනුලකාන්තිගේ නිවස අසල සිට තම්මන්නෑව අතුරු මාර්ගය දක්වා මාර්ගය බෝක්කු සහිතව නවීකරණය කිරීම.

39.මහඕලුගස්කඩ පාලම අසල සිට ඒ.වික්‍රමසිංහ මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය බෝක්කු යොදා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

40.මහඕලුගස්කඩ ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට  පුරාණ අක්කර යායට යන කෘෂි මාර්ගය බෝක්කු යොදා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

41.කහටගොල්ලෑව වාහල්කඩ ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට රඹාවැව වැවට යන කෘෂි මාර්ගය  බොරළු දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

42.විහාරහල්මිල්ලෑව මහ අක්කර වෙළ දක්වා කෘෂි මාර්ගය බෝක්කු බට සහිතව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

43.බෝගස්වැව 02 ග්‍රාමීය පොළ ඉදි කිරීම.

44.නාමල්ගම ග්‍රාමීය පොළ ඉදි කිරීම

42.තල්ගහවැව වැවට යන මාර්ගය බෝක්කුවක් සහිතව බොරළු දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

43.නිකවැව ,මානෑව වැවේ ජල පෝෂක ඇල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

44.පුලියන්කුලම ප්‍රධාන මාර්ගය ජයලත් සිරිසේන මහතාගේ නිවස අසල සිට පුලියන්කුලම වැව දක්වා බෝක්කු සහිතව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

45.මීගහවැව අතුරු මාර්ගය පියදාස මහතාගේ නිවස දක්වා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

46.මහනැටියාව විදුහල අසල අතුරු මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

47.රඹකැපුවැව වැවට ජලය සපයන අමුණ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

48.කලවැදි උල්පත ප්‍රධාන පාරේ සිට පුරාණ මැදවෙළ දක්වා කෘෂි මාර්ගය  ෙබා්ක්කු ෙයාදා නවීකරණය කිරීම.

49.පන්සල අසල ඇති  කෘෂි මාර්ගය බෝක්කු සහිතව  නවීකරණය කිරීම.

50.ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට ටික්කෑව වෙහෙර මාර්ගය බෝක්කු යොදා නවීකරණය කිරීම.

51.කහටගොල්ලෑව වාහල්කඩ ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට සිරිවර්ධන මහතාගේ කුඹුරු දක්වා මාර්ගය බොරළු දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

52.මාවතවැව ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට කුඩා තම්මන්නෑව කුඹුරු දක්වා කෘෂි මාර්ගය බොරළු දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

53.අංක 37 බෙල්ලන්කඩවල වසම සදහා කෘෂි ගබඩාවක් ඉදි කිරීම.

54.දික්වැව කෘෂි මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

55.පුංචිමුදාගම කෘෂි ගබඩාවක් ඉදි කිරීම.

56.තලපකට්ට්යාගම කෘෂි මාර්ගය බොරළු දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

57.කදුරුවැව කෘෂි මාර්ගයේ උපුල් ශාන්තගේ කුඹුරු ඉඩමේ සිට සොරොව්ව දක්වා වූ මාර්ගය බොරළු දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

58.මංගල පියවංශ මහතාගේ නිවස අසල අතුරු මාර්ගය 32 කෙත් ඇල මාර්ගය දක්වා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

59.බෝගස්හන්දිය ප්‍රධාන මාර්ගය ඩී05 කුණු ඇල දක්වා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

60.ඩී 05 වාහල්කඩ විදුහල අසල සිට (බස් රථ ගමන් කරන )බෝගස් හන්දිය දක්වා යන මාර්ගය ඩී 05 වාහල්කඩ කුණු ඇල දක්වා බොරළු දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

61.ඩී 06 වාහල්කඩ ඇලෙන් උඩ සමෘද්ධි මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

62.ඩි07 වාහල්කඩ බී.විජේරත්න මහතාගේ නිවස අසල සිට සිරිවර්ධන මහතාගේ නිවස දක්වා ඇති අතුරු මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

 

 

 

News & Events

Scroll To Top